BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
6วัน 5คืน / เริ่ม 20,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสทัวร์ WORK241301
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ
2 ส.ค. 67 - 7 ส.ค. 67 20,999 26,999 20,999 28,999 28,999 แสดง -
7 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
Sold Out
14 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 25,999 31,999 25,999 25,999 25,999 แสดง -
Sold Out
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
Sold Out
21 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
30 ส.ค. 67 - 4 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
Sold Out
4 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
6 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
11 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
13 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
Sold Out
18 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
20 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
25 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
27 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
2 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
4 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
Sold Out
9 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 30,999 36,999 30,999 30,999 30,999 แสดง -
Sold Out
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 30,999 36,999 30,999 30,999 30,999 แสดง -
Sold Out
16 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 30,999 36,999 30,999 30,999 30,999 แสดง -
23 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 30,999 36,999 30,999 30,999 30,999 แสดง -
Sold Out
25 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
30 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 29,999 35,999 29,999 29,999 29,999 แสดง -
1 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
6 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
8 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
13 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
15 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
20 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
22 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
27 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -
29 พ.ย. 67 - 4 ธ.ค. 67 28,999 34,999 28,999 28,999 28,999 แสดง -

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
BT-DYG06_VZ มหัศจรรย์...จางเจียเจี้ย เทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน เที่ยว 2 เมืองโบราณ (ไม่เข้าร้าน+พัก 5 ดาว)
ราคาเริ่มต้น 20,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน